Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
an eclipse έκλειψη ‘Did you see the lunar eclipse?’

This can be ‘a solar eclipse’ (an eclipse of the Sun) or ‘a lunar eclipse’ (an eclipse of the Moon)
a telescope τηλεσκόπιο ‘I’m building a telescope.’

astronomy αστρονομία ‘I studied astronomy at university.’

an astronomer αστρονόμος ‘The talk was given by a famous astronomer.’

a radio telescope ραδιοτηλεσκόπιο ‘The government has announced funding for a new radio telescope.’

a planetarium πλανητάριο ‘We visited a planetarium while on holiday.’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
an eclipse
έκλειψη
‘Did you see the lunar eclipse?’

This can be ‘a solar eclipse’ (an eclipse of the Sun) or ‘a lunar eclipse’ (an eclipse of the Moon)
a telescope
τηλεσκόπιο
‘I’m building a telescope.’
astronomy
αστρονομία
‘I studied astronomy at university.’
an astronomer
αστρονόμος
‘The talk was given by a famous astronomer.’
a radio telescope
ραδιοτηλεσκόπιο
‘The government has announced funding for a new radio telescope.’
a planetarium
πλανητάριο
‘We visited a planetarium while on holiday.’

Ερωτήσεις τεστ

  • _____ is the study of matters to do with space.


  • I can fit a camera to my _____ , so I can take pictures of the planets.


  • _____ is a person who studies matters to do with space.


  • _____ is used to detect radio waves from objects in space.


  • We really enjoyed seeing all the images of stars and planets when we went to the _____ .


  • We saw a solar _____ yesterday when the Moon passed between the Earth and the Sun.