Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών

General English vocab trainer


Καινούριο Λεξιλόγιο

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a boarding pass κάρτα επιβίβασης ‘I think I've lost my boarding pass on the way here. Please could I have another?’

short κοντός ‘The ladder is too short to reach the roof.’

a tambourine τύμπανο ‘I sing and play the tambourine.’

lightning αστραπές ‘The building was struck by lightning.’

a freezer καταψύκτης ‘There are ice creams in the freezer.’

a sports shop μαγαζί με αθλητικά είδη ‘Is there a sports shop near here? I need to buy a new badminton raquet.’

pollution μόλυνση ‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

a police station αστυνομικό τμήμα ‘Someone found my passport and handed it in at the police station.’

to take out παίρνω σε πακέτο ‘I'd like a latte to take out, please.’

Or: ‘to go’ e.g. ‘I'd like a latte to go, please.’
a dining room τραπεζαρία ‘I’ll put the flowers in the dining room.’

twenty-six είκοσι έξι ‘Fifty-two divided by two equals twenty-six.’

to be unhelpful είμαι απρόθυμος να βοηθήσω ‘The sales assistant was particularly unhelpful. I won’t shop there again.’

Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a boarding pass
κάρτα επιβίβασης
‘I think I've lost my boarding pass on the way here. Please could I have another?’
short
κοντός
‘The ladder is too short to reach the roof.’
a tambourine
τύμπανο
‘I sing and play the tambourine.’
lightning
αστραπές
‘The building was struck by lightning.’
a freezer
καταψύκτης
‘There are ice creams in the freezer.’
a sports shop
μαγαζί με αθλητικά είδη
‘Is there a sports shop near here? I need to buy a new badminton raquet.’
pollution
μόλυνση
‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’
a police station
αστυνομικό τμήμα
‘Someone found my passport and handed it in at the police station.’
to take out
παίρνω σε πακέτο
‘I'd like a latte to take out, please.’

Or: ‘to go’ e.g. ‘I'd like a latte to go, please.’
a dining room
τραπεζαρία
‘I’ll put the flowers in the dining room.’
twenty-six
είκοσι έξι
‘Fifty-two divided by two equals twenty-six.’
to be unhelpful
είμαι απρόθυμος να βοηθήσω
‘The sales assistant was particularly unhelpful. I won’t shop there again.’

Ερωτήσεις τεστ


1)
Thunder is the noise heard when _____ strikes.
 

 

2)
I went to the _____ this morning and bought some football boots.
 

 

3)
There’s a tub of ice cream in the _____.
 

 

4)
We don't have a separate _____, so we just eat in the lounge.
 

 

5)
The store assistant was _____ . He wasn’t interested in answering my questions.
 

 

6)
I’d like a latte _____ , please.
 

 

7)
I can’t reach the books on the top shelf; I’m too _____ .
 

 

8)
Thirteen multiplied by two equals _____.
 

 

9)
_____ is when the air, land or water is spoilt by dangerous or poisonous chemicals or substances.
 

 

10)
The _____ is a small percussion instrument.
 

 

11)
I’m sorry to hear you were robbed. Have you reported the incident at the _____?
 

 

12)
After passengers have checked in at the airport, they are given a _____ that allows them to board the aeroplane.