Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a boarding pass κάρτα επιβίβασης ‘I think I've lost my boarding pass on the way here. Please could I have another?’

to be sunny έχει λιακάδα ‘It’s forecast to be sunny tomorrow.’

a cinema κινηματογράφος ‘There are three screens at the cinema.’

American English = ‘movie theater’
a DIY store κατάστημα DIY ‘I need to stop at the DIY store on the way to buy a new drill.’

narrow στενός ‘The road was very narrow.’

pollution μόλυνση ‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

a sink νεροχύτης ‘Please put the plates in the sink when you’ve finished eating.’

a bathroom μπάνιο ‘The bathroom is upstairs.’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a boarding pass
κάρτα επιβίβασης
‘I think I've lost my boarding pass on the way here. Please could I have another?’
to be sunny
έχει λιακάδα
‘It’s forecast to be sunny tomorrow.’
a cinema
κινηματογράφος
‘There are three screens at the cinema.’

American English = ‘movie theater’
a DIY store
κατάστημα DIY
‘I need to stop at the DIY store on the way to buy a new drill.’
narrow
στενός
‘The road was very narrow.’
pollution
μόλυνση
‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’
a sink
νεροχύτης
‘Please put the plates in the sink when you’ve finished eating.’
a bathroom
μπάνιο
‘The bathroom is upstairs.’

Ερωτήσεις τεστ

  • We rinse the dishes in the _____ before we put them in the dishwasher.


  • You have to show your passport and _____ at the gate before you can get on the aircraft.


  • He is going to the _____ tonight to see an action film.


  • It’s very _____ today, so it’s a good idea to wear a hat to avoid getting burnt.


  • _____ is when the air, land or water is spoilt by dangerous or poisonous chemicals or substances.


  • The property has three _____, one for each bedroom.


  • I went to the _____ last weekend to buy some new tools to do some repairs in the house.


  • The road is too _____ for two cars to pass at once; one car has to pull in to let the other pass.