Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
to speak a language μιλάω μια γλώσσα ‘I can speak four languages.’

How many languages can you speak? Πόσες γλώσσες μιλάς; ‘How many languages can you speak?’ ‘Two: English and French.’

to speak a language fluently μιλάω άνετα μια γλώσσα ‘I speak French fluently.’

to be bilingual είμαι δίγλωσσος ‘I grew up speaking both Spanish and Italian, so I’m bilingual.’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
to speak a language
μιλάω μια γλώσσα
‘I can speak four languages.’
How many languages can you speak?
Πόσες γλώσσες μιλάς;
‘How many languages can you speak?’ ‘Two: English and French.’
to speak a language fluently
μιλάω άνετα μια γλώσσα
‘I speak French fluently.’
to be bilingual
είμαι δίγλωσσος
‘I grew up speaking both Spanish and Italian, so I’m bilingual.’

Ερωτήσεις τεστ

  • My first language is French, and I also speak a little English, but I _____ .


  • It was difficult to talk to people when we were on holiday in Japan because we don’t _____ .


  • I learnt Spanish at college, and I’m spending the summer in Spain so I can _____ .


  • _____? Two; I speak English and German.