Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a letterbox γραμματοκιβώτιο ‘There’s a letterbox in the front door.’

a doorbell κουδούνι ‘I think the doorbell is broken.’

to knock on the door χτυπάω την πόρτα ‘If the office is closed, please knock on the door of the property next door.’

a front door μπροστινή πόρτα ‘The front door has just been painted.’

to post something through the letterbox ταχυδρομώ κάτι μέσω του γραμματοκιβωτίου ‘I’ll post the letter through the letterbox.’

to ring the doorbell χτυπάω το κουδούνι ‘Please ring the doorbell when you arrive.’

a coat stand καλόγερος ‘There’s a coat stand in the corner.’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a letterbox
γραμματοκιβώτιο
‘There’s a letterbox in the front door.’
a doorbell
κουδούνι
‘I think the doorbell is broken.’
to knock on the door
χτυπάω την πόρτα
‘If the office is closed, please knock on the door of the property next door.’
a front door
μπροστινή πόρτα
‘The front door has just been painted.’
to post something through the letterbox
ταχυδρομώ κάτι μέσω του γραμματοκιβωτίου
‘I’ll post the letter through the letterbox.’
to ring the doorbell
χτυπάω το κουδούνι
‘Please ring the doorbell when you arrive.’
a coat stand
καλόγερος
‘There’s a coat stand in the corner.’

Ερωτήσεις τεστ

  • Is somebody at the door? I think I heard someone _____.


  • I _____ because the doorbell didn’t seem to be working.


  • I rang the doorbell but there was no answer, so I posted a note through the _____.


  • You can hang your jacket on the _____ in the entrance hall.


  • Please could you see if someone is at the front door because I think I heard the _____.


  • The doorbell is to the left of the _____.


  • The delivery driver rang the doorbell – she couldn’t just _____ because she needed to get a signature to confirm delivery.