Βασική σειρά των επιθέτων

Basic adjective word order