Σχηματισμοί ρήματος: γερούνδιο ή απαρέμφατο

Verb patterns: gerund or infinitive


1)
2)
3)
4)
5)