Απλή συνεπαγωγή (if)
0 / 0
Πρώτο είδος υποθετικού λόγου (if)
0 / 0
Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου
0 / 0
Τρίτο είδος υποθετικού λόγου
0 / 0
Μεικτός Υποθετικός
0 / 0