Απλή συνεπαγωγή (if)
Πρώτο είδος υποθετικού λόγου (if)
Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου
Τρίτο είδος υποθετικού λόγου
Μεικτός Υποθετικός