Μέρος 1 - Εισαγωγή, η δομή μιας τυπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Λεξιλόγιο, εναλλακτικά για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Σημεία επαγγελματικής κουλτούρας

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 4 - Παραδείγματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Please create an account of the appropriate type to view this video.