Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για ανθρώπους Γλώσσες

Languages

Γλώσσες

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Languages

Γλώσσες


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to speak a language μιλάω μια γλώσσα “I speak a little French.”

“I can speak four languages.”

0/0

How many languages can you speak? Πόσες γλώσσες μιλάς; “How many languages can you speak?” “Two: English and French.”

0/0

to speak a language fluently μιλάω άνετα μια γλώσσα “I speak French fluently.”

0/0

to be bilingual είμαι δίγλωσσος “I grew up speaking both Spanish and Italian so I’m bilingual.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to speak a language
μιλάω μια γλώσσα
“I speak a little French.”

“I can speak four languages.”

0/0

How many languages can you speak?
Πόσες γλώσσες μιλάς;
“How many languages can you speak?” “Two: English and French.”

0/0

to speak a language fluently
μιλάω άνετα μια γλώσσα
“I speak French fluently.”

0/0

to be bilingual
είμαι δίγλωσσος
“I grew up speaking both Spanish and Italian so I’m bilingual.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής