Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Στο πανεπιστήμιο

At university

Στο πανεπιστήμιο

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

At university

Στο πανεπιστήμιο


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a classroom αίθουσα διδασκαλίας “The classroom isn’t big enough to accommodate all the students on the course.”

0/0

a lab εργαστήριο “As part of my chemistry course, I spend an afternoon a week in the lab carrying out experiments.”

0/0

a lecture διάλεξη “I found this morning’s lecture really interesting.”

0/0

a lecture theatre αμφιθέατρο “Which lecture theatre is this afternoon’s lecture in?”

0/0

a lecturer λέκτορας “I work as a lecturer at a university.”

0/0

a postgraduate student μεταπτυχιακός φοιτητής “I’m a postgraduate student studying for a masters in economics.”

0/0

a seminar σεμινάριο “I’m preparing for a seminar next week on marketing.”

0/0

a student φοιτητής “I’m a student. I’m studying geology at university.”

0/0

a student union building κτήριο φοιτητικής οργάνωσης “We’re going for a meal in the student union building.”

0/0

to graduate παίρνω πτυχίο “I sat my final exam this week and hope to graduate in August.”

0/0

to matriculate εγγράφομαι “I must make sure I matriculate before term starts.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a classroom
αίθουσα διδασκαλίας
“The classroom isn’t big enough to accommodate all the students on the course.”

0/0

a lab
εργαστήριο
“As part of my chemistry course, I spend an afternoon a week in the lab carrying out experiments.”

0/0

a lecture
διάλεξη
“I found this morning’s lecture really interesting.”

0/0

a lecture theatre
αμφιθέατρο
“Which lecture theatre is this afternoon’s lecture in?”

0/0

a lecturer
λέκτορας
“I work as a lecturer at a university.”

0/0

a postgraduate student
μεταπτυχιακός φοιτητής
“I’m a postgraduate student studying for a masters in economics.”

0/0

a seminar
σεμινάριο
“I’m preparing for a seminar next week on marketing.”

0/0

a student
φοιτητής
“I’m a student. I’m studying geology at university.”

0/0

a student union building
κτήριο φοιτητικής οργάνωσης
“We’re going for a meal in the student union building.”

0/0

to graduate
παίρνω πτυχίο
“I sat my final exam this week and hope to graduate in August.”

0/0

to matriculate
εγγράφομαι
“I must make sure I matriculate before term starts.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής