Το διαδίκτυο

The internet

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Το διαδίκτυο

The internet


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to connect to the internet συνδέομαι στο διαδίκτυο ‘I need to connect to the internet to send an important mail.’

0/0

to surf the internet πλοηγούμαι στο διαδίκτυο ‘We need to stop surfing the internet and start work on writing the report.’

0/0

an internet connection διαδικτυακή σύνδεση ‘I think the internet connection is down. I can’t send any emails.’

0/0

broadband ευρυζωνικότητα ‘We’ve just upgraded to a faster broadband connection.’

0/0

a URL URL ‘Can you send me the URL for the article?’

URL = ‘uniform resource locator’

0/0

a server server ‘Our website will be down on Tuesday evening as the server is being upgraded.’

0/0

cloud-based services υπηρεσίες cloud ‘We’re increasingly moving to cloud-based services to reduce the number of servers we need to manage.’

Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to connect to the internet
συνδέομαι στο διαδίκτυο
‘I need to connect to the internet to send an important mail.’

0/0

to surf the internet
πλοηγούμαι στο διαδίκτυο
‘We need to stop surfing the internet and start work on writing the report.’

0/0

an internet connection
διαδικτυακή σύνδεση
‘I think the internet connection is down. I can’t send any emails.’

0/0

broadband
ευρυζωνικότητα
‘We’ve just upgraded to a faster broadband connection.’

0/0

a URL
URL
‘Can you send me the URL for the article?’

URL = ‘uniform resource locator’

0/0

a server
server
‘Our website will be down on Tuesday evening as the server is being upgraded.’

0/0

cloud-based services
υπηρεσίες cloud
‘We’re increasingly moving to cloud-based services to reduce the number of servers we need to manage.’Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής