Αρχική Γραμματική Αρχάριος To be

To be

(To be)

Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε το ρήμα "to be" με
Για παράδειγμα:

Παρόν Παρελθόν
I am tired. / I'm tired. I was tired.
She is a doctor. / She's a doctor. She was a doctor.
They are students. / They're students. They were students.
I am here. I was here.
We are at the hospital. We were at the hospital.

Μέρος 1 - "be" (κατάφαση)

Χρησιμοποιούμε:
"am", "is", "are" / "'m", "'s", "'re"
ή "was" / "were".


Για παράδειγμα – παρόν:

I am

(I'm)
happy.
She / He / It is

(She's / He's / It's)
You
We
They
are

(You're
We're
They're)

I am

(I'm)
an engineer.
She / He / It is

(She's / He's / It's)
You are

(You're
We're
They're)
an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Για παράδειγμα – παρελθόν:

I
She / He / It
was happy.
You
We
They
were
I
She / He / It
was an engineer.
You were an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό καταφατικό τύπο του ρήματος "be".


Παρόν
 • I hungry.
   
 • My sister and I singers.
   
 • My dog very young.
   

Παρελθόν
 • It a dangerous mountain.
   
 • They late for work.
   
 • The house very old.
   

Μέρος 2 - "be" (άρνηση))

Για να φτιάξεις μια αρνητική πρόταση χρησιμοποίησε
"am not", "is not", "are not" / "'m not", "isn't", "aren't"
ή "wasn't" / "weren't".Για παράδειγμα – παρόν:

I am not
'm not
happy.
She / He / It is not
isn't
You
We
They
are not
aren't

I am not
'm not
an engineer.
She / He / It is not
isn't
You are not
aren't
an engineer.
engineers.
We
They
are not
aren't
engineers.

Για παράδειγμα – παρελθόν:

I
She / He / It
was not
wasn't
happy.
You
We
They
were not
weren't

I
She / He / It
was not
wasn't
an engineer.
You were not
weren't
an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό αρνητικό τύπο του ρήματος "be".


Παρόν
 • Polly an actress.
   
 • David and Jim fat.
   
 • I a good swimmer.
   

Past
 • The weather good yesterday.
   
 • My parents poor.
   
 • We at the cinema last night.
   

Μέρος 3 - "be" (ερώτηση)

Για να κάνουμε την ερώτηση βάζουμε
"am", "is", "are" ή "was", "were" πριν από το υποκείμενο.


Για παράδειγμα – παρόν:

Am I happy?
Is she / he / it
Are you
we
they

Am I an engineer?
Is she / he / it
Are you an engineer?
engineers?
we
they
engineers?

Για παράδειγμα – παρελθόν:

Was I
she / he / it
happy?
Were you
we
they

Was I
she / he / it
an engineer?
Were you an engineer?
engineers?
we
they
engineers?

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις με το σωστό τύπο του ρήματος "be".


Παρόν
 • Pierre French?
   
 • the books on the shelf?
   
 • I late?
   

Παρελθόν
 • your parents at home?
   
 • he a fireman.
   
 • I right?
   

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.

Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερο διάβασμα

Το ρήμα "be" είναι επίσης βοηθητικό ρήμα και χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε χρόνους διαρκείας:
Παρακαλώ δες τα ξεχωριστά φύλλα εργασίας για την εξήγηση αυτών των χρόνων.

Create an account
Access by account type:

Getting Started
Free
Create account
General vocabulary trainer – save your score, access audio files
 
Business vocabulary trainer including audio files
 
Idiom trainer
 
Grammar test - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - general English exercises
 
Dictation - business English exercises
 
Getting Started
Free
Create account
 
General vocabulary trainer – save your score, access audio files
 
Business vocabulary trainer including audio files
 
Idiom trainer
 
Grammar trainer - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - general English exercises
 
Dictation - business English exercises