Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Ελλειπτικά ρήματα: must, have to, should, should have

Ελλειπτικά ρήματα: must, have to, should, should have

(Modals: must, have to, should, should have)


Should

Χρησιμοποιούμε το "should" για να δώσουμε, ή να ζητήσουμε, συμβουλές ή μια γνώμη στο παρόν:

Τύπος

Χρησιμοποιούμε το "should" / "shouldn't" + το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς το "to")

Παράδειγμα

I
You
He, She, It
We
They
should do more exercise.
get a new car.
shouldn't
(should not)
smoke.
spend so much money.

Should I
you
he / she / it
we
they
get more qualifications?
wear something different?

Should have

Χρησιμοποιούμε το "should have" για να δώσουμε, ή να ζητήσουμε, μια άποψη στο παρόν, σχετικά με κάτι που συνέβη στο παρελθόν:

Τύπος

Χρησιμοποιούμε το "should" / "shouldn't have" + την παθητική μετοχή του κυρίως ρήματος

Παράδειγμα

I
You
He / She / It
We
They
should have taken a taxi.
shouldn't have written that comment.

Should I
you
he / she / it
we
they
have worked overtime?

Εξάσκηση

Δώσε ή ζήτα συμβουλές χρησιμοποιώντας το ρήμα στις αγκύλες:

 • He the position. (accept)
   
 • You mobile phones in the classroom. (not allow)
   
 • we that we cheated? (admit)
   
 • They work early yesterday. (not leave)
   

Have to

Το "have to" χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ένα πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να κάνει κάτι, συνήθως από μια εξωτερική αιτία. Το "have to" μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσεις τη γνώμη σου:
Ο αρνητικός τύπος, "don't" / "doesn't" / "didn't have to", σημαίνει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις κάτι.

Τύπος

Ο απλός ενεστώτας του "have" + "to" + απαρέμφατο (χωρίς το "to")
or
The past simple of 'have' + to + infinitive (without to)

Παράδειγμα

I
You
We
They
have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
He / She / It has to
I
You
We
They
don't have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
He / She / It doesn't have to

Do I
you
we
they
have to work on Saturday?
Does he / she / it attend the conference?

I
You
He / She / It
We
They
had to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
I
You
He / She / It
We
They
didn't have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.

Did I
you
he / she / it
we
they
have to work on Saturday?
attend the conference?

Εξάσκηση

Δώσε ή ζήτα συμβουλές χρησιμοποιώντας το ρήμα στις αγκύλες:

 • You to the internet to send an email. (connect)
   
 • Adrian every weekend unless he wants to. (not train)
   
 • you your passport at the border? (show)
   
 • Amy 30 hours a week last year. (teach)
   

Must

Το "must" χρησιμοποιείται επίσης για να μιλήσουμε για υποχρέωση και χρησιμοποιείται σε γραπτούς κανόνες και οδηγίες: Το "must" χρησιμοποιείται επίσης για να δηλώσει μια ισχυρή πρόταση:
Ο αρνητικό τύπος "mustn't" ("must not"), σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος ή σου συστήνεται να μην κάνεις κάτι.

Τύπος

"must" ή "mustn't" ("must not") + το απαρέμφατο του ρήματος (χωρίς το "to")

Παράδειγμα

I
You
He / She / It
We
They
must
mustn't
report the theft to the police immediately.
forget to transfer the money.

Must I
you
he / she / it
we
they
go?

Ενώ οι ερωτήσεις με το "must" είναι γραμματικά ορθές, είναι πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε το "have to" για τις ερωτήσεις.

Δεν υπάρχει παρελθοντικός τύπος του "must" για την υποχρέωση:

Εξάσκηση

Δώσε ή ζήτα συμβουλές χρησιμοποιώντας το ρήμα στις αγκύλες:

 • You late for the train. (not be)
   
 • We their wedding anniversary. (celebrate)
   
 • You the application form in black ink. (complete)
   
 • He his dog chew the furniture. (not let)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.Έλεγξε τις απαντήσεις μου


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες