Αρχική Γραμματική Αρχάριος Παρακείμενος

Παρακείμενος

(Present perfect)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον παρακείμενο για να περιγράψουμε το παρελθόν, όταν αυτό επηρεάζει το παρόν, για παράδειγμα

Παραδείγματα:

Τύπος 1 - Παρακείμενος κατάφαση

Για να σχηματίσουμε την κατάφαση του παρακειμένου, χρησιμοποιούμε
"have" + παθητική μετοχή.

υποκείμενο "have" παθητική μετοχή
I
You
We
They
have
've

been
to India.
He / She / It has
's

Παθητικές μετοχές

Στα ομαλά ρήματα, σχηματίζουμε την παθητική μετοχή προσθέτοντας "-d", "-ed" ή "-ied" στο τέλος, για παράδειγμα:

ομαλά ρήματα
απαρέμφατο   παθητική μετοχή  
receive received "-d" για τα ομαλά ρήματα που λήγουν σε "e"
work worked "-ed" για τα ομαλά ρήματα που λήγουν σε ένα σύμφωνο
study studied "-ied" για τα ομαλά ρήματα που λήγουν σε ένα σύμφωνο και σε "y"

Οι παθητικές μετοχές των ανώμαλων ρημάτων είναι διαφορετικές και πρέπει να τις μάθεις, για παράδειγμα:

ανώμαλα ρήματα
απαρέμφατο   παθητική μετοχή  
be been
do done
eat eaten
find found
go gone
grow grown
have had
make made
see seen

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον καταφατικό τύπο του παρακειμένου του ρήματος στις αγκύλες:

 • I that movie three times. (see)
   
 • David and Sarah every day for their exams. (study)
   
 • Tom breakfast for us. (make)
   
 • Our company in the last five years. (grow)
   

Τύπος 2 - Παρακείμενος άρνηση

Για να σχηματίσουμε την άρνηση του παρακειμένου, χρησιμοποιούμε
"have not" + παθητική μετοχή.

υποκείμενο "have not" παθητική μετοχή
I
You
We
They
have not
haven't
've not

eaten
breakfast yet.
He / She / It has not
hasn't
's not

Παραδείγματα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον αρνητικό τύπο του παρακειμένου του ρήματος στις αγκύλες:

 • I a holiday this year. (have)
   
 • Sarah to Italy before. (be)
   
 • He his homework yet. (do)
   
 • We Tom since last Friday. (see)
   

Τύπος 3 - Παρακείμενος ερώτηση

Για να σχηματίσουμε την ερώτηση του παρακειμένου, χρησιμοποιούμε
"have" + υποκείμενο + παθητική μετοχή.

"have" υποκείμενο παθητική μετοχή
Have I
you
we
they

seen
my purse?
Has he / she / it

Παραδείγματα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον ερωτηματικό τύπο του παρακειμένου του ρήματος στις αγκύλες:

 • you Tom this week? (see)
   
 • Sarah to the airport yet? (go)
   
 • Clara dinner yet? (eat)
   
 • Who she to the party? (invite)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερα γλωσσικά σημεία

Επίσης, χρησιμοποιούμε τον καταφατικό τύπο του παρακειμένου με το "always" (=πάντα) και το "never" (=ποτέ).

Όταν χρησιμοποιούμε το "never" κάνουμε τη σημασία αρνητική:

υποκείμενο   "have"   χρονική περίοδος   παθητική μετοχή  
I
You
We
They
have always
never
lived in the city.
He
She
It
has


Επίσης, χρησιμοποιούμε τον ερωτηματικό τύπο του παρακειμένου με το "always" (=πάντα) και το "ever" (=πάντα).

"have"   υποκείμενο   χρονική περίοδος   παθητική μετοχή  
Have I
you
we
they
always
never
lived in the city.
Has he
she
it

Παραδείγματα:


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες