Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Used to/would

Used to/would

(Used to/would)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε το "used to" και το "would" για να περιγράψουμε συνήθειες ή αλήθειες στο παρελθόν· δε συμβαίνουν ή δεν είναι αληθινές στο παρόν.
Παραδείγματα:

"used to" ή "would" used to
"used to" εναντίον "would"
Σύγκρινε τις ακόλουθες προτάσεις:

Τύπος 1 - used to

Χρησιμοποιούμε το "used to" με το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς το "to"). Σε αρνητικούς και ερωτηματικούς τύπους, χρησιμοποιούμε "did" με το "use to" (όχι το "used to"):

κατάφαση I / You / We / They
He / She / It
used to like chocolate.
άρνηση didn't use to
did not use to

ερώτηση Did I / you / we / they
he / she / it
use to like chocolate?

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον καταφατικό, τον αρνητικό ή τον ερωτηματικό τύπο του "used to", χρησιμοποιώντας το ρήμα στις αγκύλες:


 • Sarah good at dancing. (be)
   
 • When I was young, I fish but now I eat it all the time. (not eat)
   
 • I piano lessons. (have)
   
 • Where did they to school? (go)
   

Τύπος 2 - would

Χρησιμοποιούμε το "would" με το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς το "to"):

κατάφαση I / You / We / They
He / She / It
would eat chocolate.
άρνηση wouldn't
would not

ερώτηση Would I / you / we / they
he / she / it
eat chocolate?
Μπορούμε να συναιρέσουμε το "would" και την προσωπική αντωνυμία:
I’d / you’d / we’d / they’d / she’d / he’d / it’d

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον καταφατικό, τον αρνητικό ή τον ερωτηματικό τύπο του "would", χρησιμοποιώντας το ρήμα στις αγκύλες:


 • When I was learning to play the piano, I every evening. (practise)
   
 • At university, Michael until late at night. (study)
   
 • They spicy food when they were young. (not eat)
   
 • Before you bought a car, how you to work? (travel)
   

Τύπος 3 - "used to" / "would" με "always", "never", "ever"

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "always" με τους καταφατικούς, τους αρνητικούς και τους ερωτηματικούς τύπους του "used to" και του "would". Χρησιμοποιούμε το "never" με τον καταφατικό τύπο του "used to" και του "would" και το "ever" με τους αρνητικούς και τους ερωτηματικούς τύπους:

used to

κατάφαση I / You / We / They
He / She / It
never / always used to like chocolate.
άρνηση didn't
did not
ever / always

ερώτηση Did I / you / we / they
he / she / it
ever / always use to like chocolate?

would

κατάφαση I / you / we / they
he / she / it
never / always used to like chocolate.
άρνηση didn't
did not
ever / always

ερώτηση Would I / you / we / they
he / she / it
ever / always eat chocolate?
Παραδείγματα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας είτε "used to" είτε "would" και το ρήμα στις αγκύλες:


 • He always vegetables at the market. (buy)
   
 • Sarah never . (smoke)
   
 • They always English. (speak)
   
 • Did they ever to the library? (go)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου
Σημείωσε ότι μερικές φορές θα ακούσεις τον κανόνα των "never" / "always" και "used to" αλλαγμένο στην καθομιλουμένη αγγλική γλώσσα, όπως στο παράδειγμα: "I used to always like chocolate."

Όμως, για τα παραδείγματα και τις ασκήσεις σε αυτό το φύλλο εργασίας, έχουμε χρησιμοποιήσει την κανονική σειρά των λέξεων, όπως εξηγείται παραπάνω (π.χ. "I always used to like chocolate.").

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες