Τα άρθρα: a, an, the

(Articles: a, an, the)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τα αόριστα άρθρα για ένα αφηρημένο ουσιαστικό ενικού αριθμού:
Χρησιμοποιούμε το οριστικό για ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό ενικού αριθμού, για ουσιαστικά πληθυντικού αριθμού και για μη μετρήσιμα ουσιαστικά:
Παραδείγματα:

Μέρος 1 - Αόριστα άρθρα

Χρησιμοποιούμαι τα αόριστα άρθρα για κάτι που ανήκει σε ένα είδος, αλλά δεν είναι συγκεκριμένο: Χρησιμοποιούμε το “a” με: Χρησιμοποιούμε το “an” με: Παραδείγματα:
Χρησιμοποιούμε τα αόριστα άρθρα με ποσοδείκτες, για παράδειγμα:
  • a few
  • a little
  • a lot

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με “a” ή “an”:

.
1)
We are buying    new car.

 
2)
Simon saw    elephant at the zoo.

 
3)
I am reading    good book at the moment.

 
4)
Do you drive    expensive car?

 

Μέρος 2 - Οριστικό άρθρο

Χρησιμοποιούμε το “the” για: Για παράδειγμα:
Χρησιμοποιούμε το “the” με ουσιαστικά και επίθετα που ξεκινούν με φωνήεντα και σύμφωνα, αλλά η προφορά του φωνήεντος αλλάζει:
  • before a vowel e.g. 'the apples':
  • before a consonant e.g. 'the big house':

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με “a”, “an” ή “the”:

.
1)
Where is    money I gave you?

 
2)
I will be there in    hour.

 
3)
This restaurant makes    best food in town.

 
4)
It wasn't    good film.

 

Περισσότερη εξάσκηση

.
1)
It was ____ easy exam.
 

 

2)
This is ____ best book I've ever read.
 

 

3)
Would you like ____ cup of tea?
 

 

4)
____ oranges in Spain are very sweet.
 

 

5)
We saw ____ excellent film last night.
 

 

6)
Can you lend me ____ euro?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Λεξιλόγιο


Vocabulary exercises:Εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας χρησιμοποιώντας τα τρία μαθήματα λεξιλογίου μας:Εξασκήστε την ορθογραφία σας χρησιμοποιώντας τα τρία τεστ ορθογραφίας μας:Εξάσκηση λεξιλογίου που σχετίζεται με διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις
Μαθαίνω λεξιλόγιο
Video lessons
 

Video μαθήματα


Εστιάστε σε συγκεκριμένους τομείς των Αγγλικών για επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας τα video μαθήματα μας:
 
Κάνω ένα βιντεομάθημα