Αρχική Γραμματική Αρχάριος Ερωτήσεις με WH- (ερωτηματικές αντωνυμίες)

Ερωτήσεις με WH- (ερωτηματικές αντωνυμίες)

(WH questions (interrogative pronouns))


Εισαγωγή και σχηματισμός

Όταν κάνουμε μια ερώτηση βάζουμε το βοηθητικό ρήμα πριν από το υποκείμενο.

Κατάφαση:
Carl   likes   chocolate.  
υποκείμενο   ρήμα   αντικείμενο  


Ερώτηση:
Does   Carl   like   chocolate?  
βοηθητικό ρήμα   υποκείμενο   ρήμα   αντικείμενο  

Παραδείγματα:

Χρόνος Βοηθητικό ρήμα Υποκείμενο Κυρίως ρήμα Συμπλήρωμα
Απλός ενεστώτας Do I / you / we / they watch television every day?
Does he / she / it
Απλός αόριστος Did I / you / he / she / it / we / they watch television last night?
Παρακείμενος Have I / you / we / they watched television yet?
Has he / she / it
Ενεστώτας διαρκείας Am I watching television
Is he / she / it
Are you / we / they
Αόριστος διαρκείας Was I / he / she / it watching television?
Were you / we / they
"be going to" Am I going to watch television?
Is he / she / it
Are you / we / they
Απλός μέλλοντας Will I / you / he / she / it / we / they watch television?

Όταν το ρήμα "be" είναι το κυρίως ρήμα, δε χρειαζόμαστε ένα βοηθητικό ρήμα, για παράδειγμα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις με το σωστό ρήμα:
 • you going to the party tomorrow?
   
 • he ever been to Italy?
   
 • they climb Everest last year?
   
 • Where you yesterday?
   

Μερικές φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μια ερωτηματική αντωνυμία ή μια ερωτηματική λέξη στην αρχή μιας ερώτησης: Η ερωτηματική αντωνυμία αντιπροσωπεύει το πράγμα για το οποίο ρωτάμε - είναι αυτό που θέλουμε να γνωρίζουμε.

Παραδείγματα:

What time do you get up? I get up at 6 a.m.
Where do you live? I live in London.
How old is he? He is 26 years old.
How often does he go shopping? He goes once a month.
When did they leave? They left yesterday.
How long have you lived here? I've lived here for 4 years.
How far is London? It's 400 miles from here.
Why are you sad? I'm sad because it's a sad movie.
Who wrote that book? Stephen King.

Στους απλούς χρόνους, δε χρησιμοποιούμε το βοηθητικό ρήμα do, does ή did αν η ερωτηματική λέξη είναι το υποκείμενο της πρότασης:
"Who left the door open?" όχι "Who did leave the door open?"

Εξάσκηση


Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις με τη σωστή ερωτηματική λέξη:

 • have you studied English? - For 5 years.
   
 • were you born? - On 1st January 1955.
   
 • did you study English? - At university.
   
 • is that woman? - She's my sister.
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Γλωσσικό σημείο μέσου επιπέδου

Πλάγιες Ερωτήσεις

Οι πλάγιες ερωτήσεις είναι πιο ευγενικές από τις ευθείες ερωτήσεις.

Συνήθως εισάγονται με φράσεις, όπως: Παράδειγμα:

Σημείωσε ότι η εισαγωγική φράση περιλαμβάνει την ερώτηση: Η δευτερεύουσα φράση διατηρεί την κανονική σειρά των λέξεων:

Επιβεβαιωτικές Ερωτήσεις

Οι επιβεβαιωτικές ερωτήσεις πηγαίνουν στο τέλος μιας καταφατικής πρότασης και, ανάλογα με τον επιτονισμό, χρησιμοποιούνται συνήθως για να ζητήσουν επιβεβαίωση αυτού που λέμε ή για να ενθαρρύνουν τη συμφωνία με αυτό που λέμε.

Οι επιβεβαιωτικές ερωτήσεις σχηματίζονται με το βοηθητικό ρήμα και το υποκείμενο:
Σημείωσε ότι μια καταφατική πρόταση θα έχει μια αρνητική επιβεβαιωτική ερώτηση και μια αρνητική πρόταση θα έχει μια καταφατική επιβεβαιωτική ερώτηση.

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες