Pytania WH (zaimki pytające)

(WH questions (interrogative pronouns))


Wprowadzenie i forma

Aby utworzyć pytanie czasownik posiłkowy (pomocniczy) umieszczamy przed podmiotem.

Zdanie twierdzące:
Carl   likes   chocolate.  
Temat   czasownik   dopełnienie  


pytanie:
Does   Carl   like   chocolate?  
Czasownik posiłkowy   Temat   czasownik   dopełnienie  

Przyklady:

Czas Czasownik posiłkowy Temat Czasownik główny Dopełnienie
Present Simple Do I / you / we / they watch television every day?
Does he / she / it
Past Simple Did I / you / he / she / it / we / they watch television last night?
Present Perfect Have I / you / we / they watched television yet?
Has he / she / it
Present Continuous Am I watching television
Is he / she / it
Are you / we / they
Past Continuous Was I / he / she / it watching television?
Were you / we / they
"be going to" Am I going to watch television?
Is he / she / it
Are you / we / they
Future Simple Will I / you / he / she / it / we / they watch television?

Jeżeli czasownik "be" jest czasownikiem głównym, nie używany już czasownika posiłkowego, na przykład:

Praktyka

Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami:
.
1)
   you going to the party tomorrow?

 
2)
   he ever been to Italy?

 
3)
   they climb Everest last year?

 
4)
Where    you yesterday?

 

Czasami na początku zdania pytającego musimy użyć zaimka lub słówka pytającego: Zaimek pytający odpowiada rzeczy, o którą pytamy - to coś, o czym chcemy się dowiedzieć.

Przyklady:

What time do you get up? I get up at 6 a.m.
Where do you live? I live in London.
How old is he? He is 26 years old.
How often does he go shopping? He goes once a month.
When did they leave? They left yesterday.
How long have you lived here? I've lived here for 4 years.
How far is London? It's 400 miles from here.
Why are you sad? I'm sad because it's a sad movie.
Who wrote that book? Stephen King.

Przy tworzeniu czasów prostych nie używamy czasowników posiłkowych "do", "does" czy "did", jeżeli słówko pytające stanowi podmiot zdania:
"Who left the door open?" nie "Who did leave the door open?"

Praktyka


Uzupełnij zdania odpowiednimi słówkami pytającymi:
.
1)
   have you studied English? - For 5 years.

 
2)
   were you born? - On 1st January 1955.

 
3)
   did you study English? - At university.

 
4)
   is that woman? - She's my sister.

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
____ do you start your new job? - I start next week.
 

 

2)
____ ?
 

 

3)
____ do you have team meetings? - Twice a month.
 

 

4)
Is Amanda ____ a new job?
 

 

5)
____ the car ____ very fast?
 

 

6)
____ in India?
 

 

Informacje dla średniozaawansowanych

Pytania pośrednie

Pytania pośrednie nadają grzeczniejszy ton naszej wypowiedzi niż pytania bezpośrednie.

Zazwyczaj zaczynają się one od następujących słów: Przykład:

Zauważ, że wprowadzająca fraza zawiera pytanie: Dalsza część zdania zachowuje standardową kolejność słów:

Tag questions czyli krótkie pytania

Taq question to pytanie, które występuje na końcu zdania twierdzącego i, w zależności od intonacji, zazwyczaj zadaje się je dla potwierdzenia tego, co zostało już przez nas powiedziane, lub aby zachęcić naszego rozmówcę do potwierdzenia tego, co zostało już przez nas powiedziane.

Tag question tworzymy przy użyciu czasownika posiłkowego i podmiotu:
Zauważ, że zdania twierdzące występują z przeczącym question tagiem, natomiast zdania przeczące występują z twierdzącym question tagiem.

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video