Zerowy okres warunkowy (if)

(Zero conditional (if))


Wstep

Zerowego okresu warunkowego używamy do opisania wyniku sytuacji, kiedy wynik ten jest zawsze lub zazwyczaj taki sam, na przykład: Przykłady

Forma

Zdanie w zerowym okresie warunkowym składa się z dwóch elementów:
zdania warunkowego oraz zdania głównego.

Zdanie warunkowe

Zdanie to opisuje sytuację lub warunek, które czynią zdanie główne prawdziwym.

Możemy użyć spójnika "when" lub "if": W języku angielskim możemy użyć dowolnej formy czasu teraźniejszego w zdaniu warunkowym, na przykład: Zdanie główne

Zdanie to opisuje wynik zdania warunkowego. Do jego utworzenia używamy czasu Present Simple lub trybu rozkazującego:

Kolejność

Kolejność zdań nie jest ważna: w obu przypadkach znaczenie całego zdania pozostanie takie samo.


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach .
.
1)
When David is working, he    to music. (listen)

 
2)
I usually order Chinese food if I    home late. (get)

 
3)
James and Peter    shopping when they are on holiday. (not like)

 
4)
If I    early for work, the trains are less crowded. (leave)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
If you go to London, ____ the Tate Modern gallery.
 

 

2)
Our boss is unhappy if we ____ late for work.
 

 

3)
When I go to the supermarket, I always ____ the car.
 

 

4)
If I go to the beach, I ____ to read a book.
 

 

5)
If you ____ hungry, don’t have dessert.
 

 

6)
My cat always lies in the garden when it ____ sunny.
 

 

Informacje dla średniozaawansowanych

Spójnika "unless" możemy użyć jako alternatywy do "if + not".

"if" + "not": unless:

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video