Czas przeszły prosty vs. przeszły ciągły

(Past simple vs. past continuous)


Wstep

Past Simple

Czasu Past Simple używamy do opisania:
Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy: Czasu Past Continuous nie używa się do opisywania zwyczajów z przeszłości: nie "I was taking the bus to school."
Past Continuous vs. Past Simple

W niektórych zdaniach możemy użyć zarówno czasu Past Simple jak i Past Continuous; w obu przypadkach zdanie będzie miało zupełnie inne znaczenie:

Użycie spójników "when" i "while" do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w tym samym czasie

"When" i Past Simple

Spójnika "when" używamy w czasie Past Simple, aby opisać dwie akcje, z których jedna jest wynikiem drugiej akcji, lub jeżeli doszło do niej natychmiast po wcześniejszej akcji:
"when" with past continuous and past simple

Spójnika "when" używamy w czasie Past Continuous oraz Past Simple: "while"

Spójnika "while" używamy w czasie Past Continuous, aby opisać trwającą akcję, która była już w trakcie wykonywania w tym samym czasie co inna akcja, używając Past Simple lub Past Continuous:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach, tworząc zdanie w czasie Past Simple lub Past Continuous:
.
1)
When he was younger, he    his bicycle every day. (ride)

 
2)
He    a mountain when the storm began. (climb)

 
3)
Who    you    to when I saw you last night? (speak)

 
4)
I    in Spain when I    my passport. (travel / lose)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
She couldn't answer the door while she ____ on the telephone.
 

 

2)
They must have woken up early. They ____ breakfast when I came downstairs.
 

 

3)
"What did you do after you heard the noise?" "I ____ outside the window."
 

 

4)
What ____ when I interrupted you?
 

 

5)
"What time did you leave the house?" "We ____ at 9am."
 

 

6)
When she was younger, she ____ every weekend.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video