Stopień wyższy i stopień najwyższy (niż)

(Comparatives / superlatives (than))


Stopień wyższy - wprowadzenie

Struktury porównawczej używamy do porównania dwóch lub większej ilo ści rzeczy:

Stopień wyższy - forma

Stopień wyższy tworzymy przy użyciu:
stopnia wyższego przymiotnika + "than"
lub
"not as" + przymiotnika w formie podstawowej + "as".

Struktura "as" + przymiotnik + "as" użyta w zdaniu twierdzącym sugeruje, że obie rzeczy są takie same:
Tworzenie przymiotników w stopniu wyższym
 1. W przypadku przymiotników jednosylabowych, takich jak "big" lub "sad", podwajamy końcową spółgłoskę i dodajemy końcówkę "-er":
  • bigger
  • sadder
  Jeśli przymiotnik w formie podstawowej zakończony jest podwojoną spółgłoską, dodajemy do niego jedynie końcówkę "-er":
  • smaller
  • taller
 2. W przypadku przymiotników dwu- lub wielosylabowych, przed przymiotnikiem umieszczamy słowo "more" lub "less":
  • more expensive, less expensive
  • more exciting, less exciting
 3. W przypadku przymiotników dwusylabowych kończących się spółgłoską "y", odrzucamy literę "y", a następnie dodajemy końcówkę "-ier":
  • happier
  • crazier

Nieregularne formy przymiotników w stopniu wyższym:
Przed przymiotnikami w stopniu wyższym możemy używać określników, które je akcentują:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami przymiotników podanych w nawiasach:
.
1)
A new car is    than an old car. (expensive)

 
2)
Sophie is a    singer than Maria. (good)

 
3)
Maths is    than physics. (easy)

 
4)
A king is    than a doctor. (rich)

 

Stopień najwyższy - wprowadzenie

Stopnia najwyższego używamy w celu podkreślenie, że coś jest "naj-" w grupie, do której należy:

Stopień najwyższy - forma

Stopień najwyższy tworzymy przy użyciu : "the" + stopnia wyższego przymiotnika

Tworzenie przymiotników w stopniu najwyższym Nieregularne formy przymiotników w stopniu najwyższym:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami przymiotników podanych w nawiasach:
.
1)
Paul is the    singer in the group. (bad)

 
2)
Mrs Smith is the    teacher in the college. (amazing)

 
3)
That man has the    dog on our street. (wild)

 
4)
That is the    movie I have ever seen. (funny)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
I think New York is ____ than many other cities.
 

 

2)
I was ____ to arrive at the meeting.
 

 

3)
The blue table is ____ the red one.
 

 

4)
Luxembourg ____ Russia.
 

 

5)
My room is much ____ yours.
 

 

6)
A dictionary is ____ book to have.
 

 

Informacje dodatkowe

Mówiąc o tym w jaki sposób ktoś wykonuje daną czynność używamy przysłówków, które opisują czasownik:

Create a free Getting Started account


Powiązane linki


Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video